Open Every Day
022772818

Enercel​

Enercell

Enercell ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของเซลล์สำคัญในระบบภูมิคุ้นกันอย่าง NK Cell ได้ NK Cell ถือเป็นเซลล์ที่สำคัญมากในระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับเซลล์ไวรัส จุลินทรีย์ และเซลล์มะเร็ง