Open Every Day
022772818

Brain Booster

Brain Booster

บำรุงและฟื้นฟูการทำงานของสมอง ด้วยสารสกัดจากโปรตีนบริสุทธิ์ในรูปกรดอะมิโนอิสระและรูปแบบของเปปไทด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปราศจากเชื้อและสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้  ช่วยในการกระตุ้นสารสื่อประสาทให้เซลล์ประสาทเจริญเติบโตและฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติ

ประโยชน์ของ Brain Booster

*   กระตุ้น/ฟื้นฟู เซลล์ประสาท
*   ป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วยสารพิษ หรือภาวะสมองเสื่อมในอนาคต
*   ปรับการทำงานของเซลล์ประสาท เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ความจำ ให้ดียิ่งขึ้น
*   ช่วยควบคุมการเผาผลาญให้เซลล์ประสาทมีการใช้พลังงานจากออกซิเจนได้เหมาะสมผู้ที่ควรได้รับการฟื้นฟู
*   เริ่มมีอาการสมองเสื่อม (Demention)
*   โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)
*   โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke)
*   อุบัติเหตุทางสมอง (Traumatic brain injury)

https://www.youtube.com/watch?v=rqJmJtlE2WI&t=23s