Open Every Day
022772818

ตรวจสุขภาพพื้นฐาน Basic Check Up

ตรวจสุขภาพพื้นฐาน Basic Check Up

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ร่างกายทุกระบบอย่างละเอียด ที่ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินภาวะสุขภาพของท่านได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ประกอบด้วย

 • Live Blood Analysis (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)
 • Bio Body Scan (การตรวจระบบร่างกายแบบครอบคลุมทุกส่วน)
 • Bone Density Test  ความเสื่อมของกระดูก
 • Doctor Consultation (การเข้าพบเพื่อปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคล)

Live Blood Analysis

เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เลือดนี้ คือ การนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ โดยการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง แล้วส่งภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบตกค้างในน้ำเลือด เช่น โลหะหนักตกค้าง เพราะเลือดคือสายธารลำเลียงอาหารและสารจำเป็น ไปส่งถึงเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นก่อนการเจ็บป่วยของร่างกาย จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในน้ำเลือดได้ ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

         การตรวจ Live Blood Analysis มีใช้กันแพร่หลายในกลุ่มการแพทย์เชิงป้องกัน เนื่องจากสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันที (Real Time) สามารถบ่งชี้สภาวะของร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด การทำงานของเม็ดเลือดขาว 

              ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนการรักษาในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

Bio Body Scan (EIS)

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อช่วยคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะได้อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้นผลการตรวจจะช่วยให้เราทราบว่า มีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติในขณะที่ตรวจ และบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีอาการแสดงของโรคให้เราเห็นก็ตาม จึงเป็นแนวทางการตรวจเพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี และสามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวมเป็น 8 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ

 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions

 2. ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions

 3. ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions

 4. ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions

 5. ระบบทางเดินหายใจ / Respiratory functions

 6. ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions

 7. ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions

 8. ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions

Bone Density Test

ภาวะกระดูกเสื่อมโทรมจากมวลกระดูกน้อยหรือโรคกระดูกพรุนมักไม่มีอาการแสดง การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกจึงเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อทำให้ทราบถึงสุขภาพของกระดูกและความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถป้องกันและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

       ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ Bone density

       1.  ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ชายที่มีอายุมากกว่า70 ปีขึ้นไป
       2.  ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
       3.  ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19
       4.  ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรืออาจมีสุขภาพกระดูกเสื่อมโทรม

Doctor Consult

 เมื่อจบขั้นตอนการตรวจร่างกายด้วยเครื่องแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับโปรแกรมคือ การพบแพทย์ เพื่อสรุปผลการตรวจทั้งหมด ซึ่งได้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยได้มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพูดคุยปรึกษาปัญหา เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ท่านมากที่สุด เสมือนเป็นแพทย์ประจำตัวของท่านที่พร้อมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

ปรึกษาและประเมินสุขภาพ ฟรี กับผู้เชี่ยวชาญ BAAC